•    
  •    

تلفن اینـترنتی سرویسی است که استفـاده از آن در چند سـال اخیـر رشد چشمگیـری داشته و به دلیل نرخ پایین و کیفیت بهتـر، همواره مورد استقبـال بوده است.

برای استفـاده از سرویس تلفن اینترنتی بیستکال (شیوافون) شرکت تراشه سبز تهران کافـی است اعتبـار مورد نیاز بیستکال را خریداری نموده و با شماره گیری مقصد مورد نظر از طریق خط ۹۷۱۱۸۲۰ تماسی با بهترین کیفیت و کمتـرین قیمت را تجربه نمایید. برای خرید اعتبـار لازم با شماره ۸۴۳۵۳۵۳۵ تماس بگیرید.

عنوان سرویس اعتبار
بسته 10,000 تومانی بیستکال 100,000 ریال
بسته 20,000 تومانی بیستکال 200,000 ریال
بسته 30,000 تومانی بیستکال 320,000 ریال
بسته 50,000 تومانی بیستکال 575,000 ریال
بسته 100,000 تومانی بیستکال 1,200,000 ریال
بسته 200,000 تومانی بیستکال 2,440,000 ریال
بسته 300,000 تومانی بیستکال 3,690,000 ریال
بسته 400,000 تومانی بیستکال 5,000,000 ریال
بسته 500,000 تومانی بیستکال 6,350,000 ریال
بسته 1,000,000 تومانی بیستکال 13,000,000 ریال
بسته 2,000,000 تومانی بیستکال 27,000,000 ریال

لازم به ذکر است که تعرفه مکالمات با کلیه کشور‌ها در تمامی این بسته‌ها یکسان است وبسته به نوع انتخاب شما شامل شارژ رایگان نیز می باشید.

* قوانین و مقررات

*
*