خط مشی کیفیت

چشم انداز ( Vision) :

تبديل شركت تراشه سبز تهران به بزرگترين و معتبرترين شركت ارائه دهنده خدمات اينترنت و تلفن بين الملل در خاورميانه .

ماموريت ( Mission ) :

ارائه استانداردهاي نوين در كيفيت و كميت سرويسهاي اينترنت و تلفن بين الملل و همچنين ايجاد تسهيلات جهت افزايش ضريب نفوذ استفاده مردم ايران از خدمات مبتني بر اينترنت در سراسر ميهن اسلامي .

ارزش ( Value ) :

همت ، خرد جمعی ، خلاقیت ، نو آوری و غیرت در راستای توسعه همه جانبه و پایدار شرکت تراشه سبز تهران .

مدير ارشد شركت تراشه سبز تهران در راستاي پياده سازي استاندارد مديريت كيفيت ISO9001:2008 خط مشي كيفيت خود را بدين شرح اعلام مي دارد:

1) ترفيع منزلت مشتري از يك ذينفع خارجي سازمان به ذينفع داخلي شركت كه همانا جايگاه شريك سازمان مي باشد. با توجه به اين كه مشتريان كانون توجه، ضامن بقا و مهمترين عامل پيشرفت شركت هستند، ايفاي تعهدات از طريق تامين نيازهاي قانوني آنان و ارائه خدمات مطلوب هدف اصلي و پايدار شركت مي باشد.

2) بهبود مستمر در فعاليتهاي كمي و كيفي شركت . از طريق تدوين و اندازه گيري اهداف كمي و كيفي سازمان.

3) ارتقاء سطح دانش، آگاهي و مهارت كاركنان و برآورده كردن نيازهاي انساني پرسنل بر اساس هرم نيازهاي افراد بعنوان مهمترين سرمايه شركت.

4) فضاي مناسب به منظور مشاركت فكري الف ) ايجاد فضاي مناسب جهت مشاركت فكري كاركنان ( اتاق فكر ) كه باعث بروز خلاقيت و در نهايت نوآوري در فرآيندهاي سازمان در جهت اعتلاي كيفيت سرويسهاي ارائه شده مي گردد. ب ) ايجاد فضاي مناسب جهت مشاركت فكري مشتريان و ذينفعان ( Focusing Group ) .

مديريت ارشد شركت به اصول عنوان شده فوق اعتقاد راسخ داشته و اجراي دقيق و كامل مفاد آن را از طريق مشاركت فعال، همدلي و همسويي تمامي كاركنان الزامي مي داند.